CoProd

Yhteisöllinen tuotannonohjaus

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
CoProd

Palautekysely nettiseminaarista

Coprod nettiseminaarin 20.4.2011 palautekysely löytyy täältä:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpqZktiQ2FzWEo0M0tHMzFJa1RhYlE6MA

http://bit.ly/eotfs4

 

 

CoProd: Yhteisöllinen tuotannonohjaus verkostoituvassa liiketoiminnassa

CoProd on Tekesin rahoittama yhteisölliseen tuotannonohjaukseen keskittyvä tutkimusprojekti Aalto yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Tutkimushankkeen lähtökohtana on mahdollistaa sujuva tuotannonohjaus yritysverkostoissa valimoalalla. Verkostoituneelle tuotannonohjaukselle haetaan useiden toimijoiden yhteistä suunnittelu- ja tuotantoprosessia tukeva ohjauksellinen malli ja toimintatavat.

Projektin tuloksena syntyy sekä suunnittelu- ja tuotantotiedon yhteistoiminnallisen hallinnan toimintamalleja että kokeilullisia tietoteknisiä yhteistoimintaratkaisuja, joilla mahdollistetaan tuotantotilanteiden laajempi näkyvyys arvoketjun eri osapuolille. Tällä tavoitellaan resurssien tehokkaampaa kohdentamista kokonaisprosessin näkökulmasta lisäarvoa tuottaviin toimiin.

Projektissa pyritään mahdollistamaan tuotetilausten ja tuotannon tärkeysjärjestyksen seuranta ja ohjaus. Tämä vaatii sen että, verkostoon avataan tietoa, joka on ennen ollut vain yhden yrityksen sisäistä tietoa. Tuotannonohjauksella tavoitellaan tyypillisesti maksimaalista tuotantoresurssien käyttöä ja erityisesti kalliiden investointien mahdollisimman suurta hyödyntämisaikaa. Avoimuus tilausten tärkeysjärjestyksestä mahdollistaa tuotannon uuden tyyppisen priorisonteihin perustuvan tuotannonohjauksen.

Lisäksi projektissa tavoitellaan asiakkaan ja valimon avoimempaa suunnittelu- ja valmistusyhteistyötä, jolla pyritään yhteiseen lisäarvon tuottoon. Verkostossa eri toimijat ja sidosryhmät voivat aiempaa helpommin tarjota näkemyksensä ja asiantuntemuksensa tuotannollisten tilanteiden suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan.

Yhteistyössä tehtävää tuotannonohjausta pyritään tukemaan sosiaalisen median keinoin, jolloin tuotannonohjaukseen voidaan liittää kokonaan uuden tyyppisiä kommunikatiivisia piirteitä. Sosiaalisen median avulla laajempi osaaminen saadaan hyödynnettyä toiminnan suunnittelussa ja kehittelyssä.

Projekti toteutetaan Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun tietotekniikan, valutuotetekniikan, ja työpsykologian yksiköiden yhteistyönä. Projekti alkoi maaliskuussa 2009 ja päättyy toukokuussa 2011.

 

 

Co-prod-projekti Valun käytön seminaarissa

Co-prod-projektin tutkijat Janne Kollanus ja Kalle Kyyrö pitivät esityksen vuoden 2010 Valun käytön seminaarissa 25.3. Esityksessä käytiin läpi valukomponentin suunnittelua ja valmistusta, joka koostuu useiden organisaatioiden toteuttamista vaiheista. Esityksessä tarkasteltiin internet-pohjaisen projektisivuston mahdollisuuksia ja tukea projektitiedon tehokkaaseen kommunikointiin osapuolten välillä. Esityskalvot löytyvät täältä.

 

Diplomityö Yhteistoiminta tuotannonohjauksessa - tapausesimerkki valutuotannosta

Touko Wilénin diplomityön tavoitteena oli kuvata teräsvalimon tuotannonohjauksen nykytilaa yhteistoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli kuvata tuotannonohjauksen käytäntöjä sekä havaita merkityksellisiä yhteistoiminnan paikkoja. Tutkimuksen teoriaosassa rakennetaan kokonaiskuva tuotannonohjausprosessista ja jäsennetään yhteistoimintaa tuotannonohjauksessa mm. koordinaatio- ja reagointiteorioiden pohjalta. Lisäksi siinä esitellään tuotannonohjauksen tietojärjestelmiä. Tutkimuksen empiriaosa on toteutettu tapaustutkimuksena toimintatutkimuksen periaatteita seuraten. Merkittävin osuus tutkimuksen aineistosta koostuu kahden dialogisen työpajan ääni- ja kuvamateriaalista sekä kolmen tuotannonohjauspalaverin ja kolmen työnjohtajan varjostavan havainnoinnin aineistoista. Aineistoa on analysoitu laadullisesti.


Työn tuloksena saadaan kuvaus tuotannonohjauksen nykytilasta yhteistoiminnan näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että yhteistoiminnalla on keskeinen merkitys tuotannonohjauksessa. Osa toimijoista osallistuu tuotannonohjaukseen ennen valmistusprosessia, osa sen aikana ja osa läpi tuotannonohjausprosessin. Mikään toimija ei kuitenkaan voi toimia yksin. Tuotannonohjausjärjestelmä tukee tuotannonohjausta informaation hallinnan ja karkeakuormituksen avulla, mutta hieno-ohjaus vaatii ihmisten aktiivista toimintaa jatkuvien muutosten takia.


Tuotannonohjausprosessista voidaan erotella kolme kriittistä yhteistoiminnan paikkaa. Ennen valmistuksen aloittamista myyjän, valunsuunnittelijan ja tuotannonsuunnittelijan yhteistoiminnan tuloksena muodostuu päätuotantoaikataulu, jonka pohjalta tuotanto voidaan aloittaa. Työnjohtajien koordinoiva ja reagoiva toiminta korostuu valmistuksen aikana. Työnjohtajien yhteistoiminta on perusedellytys valmistusprosessin etenemiselle. Kappaleiden valmistumista tarkastellaan tuotannon loppupäässä toimituspäivän ohjaamana viikoittaisissa palavereissa, joihin osallistuvat kaikki siihen vaiheeseen liittyvät toimijat.